14.1. ÜYE İŞYERİ’nin sözleşme yürürlüğe girdikten sonra; fakat, KURSREHBERİ.NET platformunda faaliyet göstermeden önceki aşamada vazgeçmesi halinde, seçtiği paket üzerinden % 10 cayma bedelinin peşinen alınmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. %10 cayma bedeli kesildikten sonra, kalan paket bedeli ÜYE İŞYERİ’ne iade edilir.

14.2. Sözleşmenin feshi halinde, tarafların birbirinde bulunan belgeleri ve bilgileri eşzamanlı olarak yok edilir.

14.3. ÜYE İŞYERİ’nin; işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi, KURSREHBERİ.NET’e ve/veya KURSREHBERİ.NET’e ait herhangi bir patent, ticari marka, telif veya benzeri bir hakkın izinsiz kullanımı ve/veya hakkın ihlali, ÜYE İŞYERİ tarafından herhangi bir tüzük ve/veya yönetmeliğin ihlali ve/veya ÜYE İŞYERİ’nin kusurlu davranışları sonucu herhangi bir üçüncü şahıstan gelebilecek KURSREHBERİ.NET’e ve/veya KURSREHBERİ.NET’in ismine zarar verici şikayet durumunda KURSREHBERİ.NET’in uğrayacağı bilcümle zararları KURSREHBERİ.NET’in ilk talebinde ödeyeceği gibi, bu zararın yanı sıra (ayrıca doğmuş olsun veya olmasın) cezayı ilk talebinde KURSREHBERİ.NET’e defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

15) SÖZLEŞMENİN FESHİ

15.1. ÜYE İŞYERİ’nin bu sözleşmenin maddelerinde açıklanan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi ve/veya bunlara aykırı davranması halinde, hissedar yapısının ve/veya yöneticilerinin değişmesi halinde veya mücbir sebep (doğal felaket, savaş, isyan, vs. gibi tarafların önceden öngöremeyeceği haller) hallerinde KURSREHBERİ.NET’in, sözleşmeyi, sonunu beklemeksizin her zaman ihbarsız ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. Fesih sebebi üzerinden 10 yıl geçmiş olsa bile, akdin feshini haksız hale getirmez.

15.2. ÜYE İŞYERİ’nin hiçbir alacaklısı, temsilcisi, aracısı veya yediemini, Marka veya Know-How’i kullanmaya veya KURSREHBERİ.NET’in peşinen verilmiş izni olmaksızın sözleşme konusu İş’i sürdürmeye hakkı yoktur. Tüm bu durumlarda KURSREHBERİ.NET’in akdi tek taraflı fesih yetkisi mevcuttur. Eğer ÜYE İŞYERİ tasfiyeye giderse, alacaklılarından herhangi biri, şirketin veya mal varlıklarının idaresine atanırsa veya alacaklılarla herhangi bir birlik oluşturulursa, bu durumda da KURSREHBERİ.NET sözleşmeyi derhal FESİH hakkına sahiptir.

15.3. ÜYE İŞYERİ, sözleşmeyi süresinden önce ve/veya haksız nedenle feshetmek istediği takdirde, KURSREHBERİ.NET’e, varsa, reklam tanıtım için taahhüt etmiş olduğu ve bundan kaynaklanan bedellerin tamamı geri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.5. ÜYE İŞYERİ’nin, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay sonra sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek istemesi halinde, satın alınan paket toplam bedelinin % 10’u üzerinden cayma bedeli peşinen KURSREHBERİ.NET tarafından alınacaktır. Cayma bedeli olan %10 ödeme alındıktan sonra, kalan paket bedeli ÜYE İŞYERİ’ne iade edilir.

15.6. ÜYE İŞYERİ’nin süresinden önce sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istemesi halinde, KURSREHBERİ.NET sisteminden girilen ÜYE randevularında herhangi bir değişiklik olmaz. İşbu sözleşmenin

15.5. maddesindeki ödemeden bağımsız olmak üzere; ÜYE İŞYERİ, sözleşmenin sona ermesi halinde bile, sona erme tarihine kadar olan, KURSREHBERİ.NET platformu üzerinden alınmış ve henüz ifa edilmemiş hizmetlerin ücretini KURSREHBERİ.NET’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

16) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE YENİLENMESİ

16.1. ÜYE İŞYERİ’nin, sözleşme hükümlerine tam olarak uygun hareket etmesi ve bu sözleşme ile ilgili olarak bir temerrüt içinde olmaması durumunda, sözleşmenin bitiminden 1(bir) ay önce taraflar isteklerini yazılı ve/veya e-imzalı olarak bildirdikleri takdirde karşılıklı mutabakat ile sözleşmeyi yenileyebilirler. Yenilenen sözleşmenin şartlarına ilişkin yapılacak düzenlemelerin hakkı KURSREHBERİ.NET’te saklıdır.

16.2. Sözleşme bitiminden 1 ay önce tarafların herhangi bir değişiklik talebinde bulunmaması halinde, kendiliğinden yenilenecektir. Yeni sözleşmede ücretlerin değişikliği hakkı KURSREHBERİ.NET’te saklıdır.