Kursrehberi.Net
(değiştir) Üye Ol
Temiz (THEMİS) Eğitim Kurumları- İzmir
Temiz (THEMİS) Eğitim Kurumları- İzmir
İZMİR/İLÇE
0,0
Firma Puanı
Hakkımızda
Galeri
Kurslar
İletişim
Canlı Destek

        Kurum’umuz; KPSS – A ve B, Adli ve İdari Hakimlik sınavlarına hazırlık ile Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında eğitim vermektedir. Kurumsal hedef, bu alanda yürütülen öğretim faaliyetini ülke düzeyinde tek çatı altında toplamaktır.Kurumumuzun gözettiği temel amaç, öğrencilerine, beklentilerinin çok üstünde bir kaliteye sahip eğitim hizmeti sunmaktır. Kurum, bu hedefin gerçekleştirilmesi için gereken kadro ve donanıma sahiptir.

        Öğretim kadromuz, uzun yılların getirdiği tecrübe ve birikimlerini Kurum’umuzda bir araya getirmiştir. Öğretim, yurt çapında kabul görmüş yayınlarla da sürekli desteklenmektedir.

        Kurumsal hedeflerimizden biri de; KPSS – A ve Hakimlik sınavlarına hazırlıkta, merkezi Ankara olmak üzere, yakın zamanda pek çok ilde şubeleşmeyi gerçekleştirmektir.

        Kurumumuz, KPSS-A’da, en güçlü öğretim kadrosu ve kullanacağı yayınlarla, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Hukuk alanlarında öğrencilerimize hak ettiği katkıyı sağlayacaktır. Yine, son dönem sınavlarda önemini gittikçe arttıran Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında da kadrosu ve yayın desteğiyle en yüksek eğitim kalitesi sağlanacaktır.

Themis Eğitim Kurumları
Themis Eğitim Kurumları
Themis Eğitim Kurumları
Themis Eğitim Kurumları
Themis Eğitim Kurumları
Themis Eğitim Kurumları
Temiz (THEMİS) Eğitim Kurumları- İzmir AVUKATLIKTAN ADLİ HAKİMLİĞE GEÇİŞ
AVUKATLIKTAN ADLİ HAKİMLİĞE GEÇİŞ
4,7
( 2 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
AVUKATLIKTAN ADLİ HAKİMLİĞE GEÇİŞ

AVUKATLIKTAN ADLİ HÂKİMLİK MESLEĞİNE GEÇİŞ

Adalet Bakanlığı 2012 yılı Eylül ayında yapacağı sınavla, ilk defa Avukatlık mesleğinden Adli Hakimlik Mesleğine geçiş için sınav ilanı vererek, Hakimlik alımına yeni bir sınav eklemiştir.

Bu sınavda da prosedürleri, Adli ve İdari hakimlik sınavları ile aynı şekilde işletmiştir.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM de değerlendirilir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir.                                                                                                             

Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1)Türk vatandaşı olmak,

2)Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

4)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış

yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

5)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

6)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren  bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

7)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

8)Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

9) Başvuranların fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla:

II. Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarına Girmek İsteyenler;

1)Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu, (ÖSYM başvuru merkezlerine yapılan başvurularda ÖSYM görevlisi tarafından verilen, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılan başvurularda elektronik ortamdan alınan sınava başvurulduğunu gösterir formun bir örneği),

2)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı İle Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları Başvuru Formlarını ( bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.)

3)Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının onaylı örneği, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesinin onaylı örneği, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diplomasının onaylı örneği ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belgenin onaylı örneğini,

4)Başvuranların fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla:

a-Fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslı,

b-Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için;

ba)Avukatlık ruhsatnamesinin noterden onaylı örneğini,

bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını,   

(Başvuru tarihi itibarıyla üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını mülâkattan önce, ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)

 

5)Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir.)

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hakim Adaylığı, Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına, 02 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren, 6495 sayılı kanun kapsamında başvuranların ayrıca;

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamladıklarına dair belgeyi, (Belgenin onaylı örneği de kabul edilir.)

 

Soru Dağılımları
Adli Yargı Hakim ve Savcılık Sınavı soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 30 soru
Türkçe               : 6
Matematik        : 6
Tarih                  :12
Vatandaşlık      : 6

Alan Bilgisi: 70 soru
Anayasa Hukuku                                                                                                : 7 soru
İdare Hukuku                                                                                                      : 7 soru
İdari Yargılama Usul Hukuku                                                                            : 7 soru
Ceza Hukuku(Genel-Özel)                                                                                  : 7 soru
Ceza Muhakemesi Hukuku                                                                                : 7 soru
Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler-Aile-Eşya-Miras)                                                 : 7 soru
Borçlar Hukuku (Genel-Özel)                                                                              : 7 soru
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak-Sigorta-Deniz Ticareti) : 7 soru
Medeni Usul Hukuku                                                                                            : 7 soru
İcra-iflas Hukuku                                                                                                  : 7 soru

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
5,0
%100 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
4,5
%50 %50 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
4,5
%50 %50 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
4.7
Gizem Ç.
19.01.2019
Merhabalar. Ben aldığım eğitimden memnunum. Her şeyi bir kursa yüklememek gerekir. Kendi çalışmanız ve gayretiniz de önemlidir. Yoksa ben kurs aldım kazanırım mantığı çok yanlış geliyor bana. Hocalar elinden geleni yapıyor diye düşünüyorum. Bizler de çok çalışmalıyız. Her şey güzeldi. Kaynaklar da öyle ama biraz pahalı.
Bu yoruma katılıyor musunuz? (0) (0)
4.7
Nagihan T.
10.01.2019
Eğitmen kalitesi gerçekten çok iyi. Kaynakları da güncel ancak fiyat olarak biraz pahalı. Türkiye'de işini ciddiye alarak eğitim veren bir kurum ama bunu fiyata yansıtmanız bizleri birazcık üzüyor. Onun haricinde dersler verimli ve kolay öğrenilir olarak geçiyor hocalarımız sayesinde.
Bu yoruma katılıyor musunuz? (0) (0)
Temiz (THEMİS) Eğitim Kurumları- İzmir HAKİMLİK KURSU
ADLİ YARGI HAKİMLİĞİ-İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
% 17
İndirim
2.400,00 TL
2.000,00 TL
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
HAKİMLİK KURSU

 

İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI

Merkezi Ankara da buluna ÜMİT Kaymak kuruculuğunda ve kordinatörlüğündeki kurumumuz 22 yıldır adli-idari yargı hakimliliği tamamı kendi  alanında uzman kadrosu ile  hakimlik ,hukuk yeterlilik sınavlarına hazırlık kurslari rı ve Themis -Justice-Tensip yayın grubu ile sektörümüze hizmet veren bir kurumdur.

İdarenin eylem ve işlemlerinden “menfaati ihlal edilen” ya da “hak kaybına uğrayan” kimse, yetkili yargı yerine başvurarak idari işlemin iptalini ya da karşılaştığı haksızlığın giderilmesini isteyebilir, idari yargıda görev yapan hakimler, kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamakla görevlidirler. Bu bağlamda idari yargı hakiminin, hukuki bilgi ve uzmanlık oluşumunda kamu hizmetleri alanında da deneyim sahibi olması gerekmektedir, idari yargı hakimleri, ilk derece mahkemelerinde görev yapanlar ve Danıştay’da görev yapanlar olarak iki ana grubu ayrılır;


Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

Başvuruda bulunmak için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle Lisans ve Lisansüstü (Master) öğrenimini yapmış olanlar için ve, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak,

c) I. Adli yargıda adaylar için; Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

II. İdari yargıda adaylar için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesi mezunu olanlar dışında alınacak adaylar bakımından, her dönemde ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve Savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

Sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve Savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak şarttır.


SINAV HAKKINDA

Soru Dağılımları

İdari Yargı Hâkimliği Sınavı soru dağılımı aşağıdaki gibidir:


Genel Yetenek-Genel Kültür: 30 soru

Türkçe                                                                               :6 soru

Matematik                                                                         : 6 soru

Tarih                                                                                  : 12 soru

Vatandaşlık                                                                      : 6 soru


Alan Bilgisi: 70 soru

Anayasa Hukuku                                                             : 7 soru

idare Hukuku                                                                   : 7 soru

idari Yargılama Usul Hukuku                                            : 7 soru

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)                                       : 7 Soru

Medeni Usul Hukuku                                                         : 7Soru

Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler-Aile-Eşya-Miras)                   : 7 soru

Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler)                                    :7soru

Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi                                      : 7 Soru

Vergi Usul Hukuku                                                             : 7 Soru

Maliye                                                                                : 3 Soru

İktisat                                                                                 : 4 Soru

Toplam 100 sorudan oluşur


İdari Yargıda Adaylığa İlişkin Yazılı Sınav Konuları

İdarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınav soruları genel yetenek ve genel kültür ile Alan bilgisi konularından oluşur.


Genel yetenek ve genel kültür konuları:

Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Güncel Sosyo ekonomik konular,


Alan bilgisi konuları:

idare Hukuku, idarî Yargılama Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medenî Hukuk, Ceza Hukuku ( Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku,Hukuk Yargılama Usulü Hukuku, Maliye, Ekonomi.


Sınavlara Hazırlanan arkadaşların öncelikle kaynak seçimine çok dikkat etmesi gerekir, hemen hergün değişen kanun değişiklikleri sınavlarda karşımıza çıkacağı için, güncel kaynakları takip etmeleri şarttır.

Kanun değişiklikleri ve Resmi gazetenin günlük takip edilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Konu anlatımlı kitaplar ve Kanun metinlerinin çalışılmasından sonra, zamanlı olarak çözülecek, geçmiş sınav soruları ve güncel soru çözümleri sınavda sürenin kontrol edilmesi ve soru tiplerinin kavranmasında kolaylık sağlayacaktır.

 

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Temiz (THEMİS) Eğitim Kurumları- İzmir HAKİMLİK KURSU
ADLİ YARGI HAKİMLİĞİ-İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
% 11
İndirim
4.500,00 TL
4.000,00 TL
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
HAKİMLİK KURSU

 

1998 den günümüze Ümit Kaymak Kuruculuğunda KPSS - A ve B Hakimlik Kaymakamlık hedefimiz tüm alanların kaliteli eğitim kadrosu ve yayın desteği ile tek çatı altında toplamaktır. Kurumumuzun gözettiği temel amaç, öğrencilerine, sınav koşullarına yönelik en üst seviye kaliteye sahip eğitim hizmeti sunmaktır. Kurum, bu kadro ve donanıma sahiptir.

Öğretim kadromuz, uzun yılların getirdiği tecrübe ve birikimlerini Ümit Kaymak kuruculuğunda Kurum'umuzda bir araya getirmiştir. Öğretim, Themis yayınlarıyla da sürekli desteklenmektedir. Kurumumuz, KPSS-A'da en güçlü öğretim kadrosu ve yayınlarıyla, İktisat, Maliye, Muhasebe, Genel Yetenek ve Genel Kültür öğretim ve yayın desteğiyle en yüksek eğitim kalitesi elde eder. 

  Merkezi Ankara da buluna ÜMİT KAYMAK kuruculuğunda ve kordinatörlüğünde bulunan kurummuz 22 yıldır her biri kendi alanında uzman kadrosu ve Themis -Justice-Tensip yayın grubu ile Adli yargı- İdari Yargı hakimliği giriş sınavlarına ve Hukuk yeterlilik sınavlarına aday hazırlamaktadır.

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Konum
Temiz (THEMİS) Eğitim Kurumları- İzmir Hakkında

        Kurum’umuz; KPSS – A ve B, Adli ve İdari Hakimlik sınavlarına hazırlık ile Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında eğitim vermektedir. Kurumsal hedef, bu alanda yürütülen öğretim faaliyetini ülke düzeyinde tek çatı altında toplamaktır.Kurumumuzun gözettiği temel amaç, öğrencilerine, beklentilerinin çok üstünde bir kaliteye sahip eğitim hizmeti sunmaktır. Kurum, bu hedefin gerçekleştirilmesi için gereken kadro ve donanıma sahiptir.

        Öğretim kadromuz, uzun yılların getirdiği tecrübe ve birikimlerini Kurum’umuzda bir araya getirmiştir. Öğretim, yurt çapında kabul görmüş yayınlarla da sürekli desteklenmektedir.

        Kurumsal hedeflerimizden biri de; KPSS – A ve Hakimlik sınavlarına hazırlıkta, merkezi Ankara olmak üzere, yakın zamanda pek çok ilde şubeleşmeyi gerçekleştirmektir.

        Kurumumuz, KPSS-A’da, en güçlü öğretim kadrosu ve kullanacağı yayınlarla, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Hukuk alanlarında öğrencilerimize hak ettiği katkıyı sağlayacaktır. Yine, son dönem sınavlarda önemini gittikçe arttıran Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında da kadrosu ve yayın desteğiyle en yüksek eğitim kalitesi sağlanacaktır.

Adres
859 SOKAK NO:3 K:3 SARAY İŞHANI B BLOK KONAK/İZMİR
Telefon
2324457174
E-Mail
themisizmir@gmail.com
Çalışma Saatleri
Haftaiçi : 08.30-18.30 | Cumartesi : 09.00-19.00 | Pazar : 10.00-17.00
Çevrimdışı Mesaj Gönder
* Göndermiş olduğnuuz mesajlara dönüt sağlanabilmesi için lütfen doğru iletişim bilgilerinizi giriniz.
- için yorum yapıyorsunuz.
Aldığınız eğitim nasıldı?
Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi?
Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi?
E-Mail Adresiniz İle Kaydolun

E-Mail veya Kurum Kodu İle Giriş Yapın
1
2
3
4
  Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Zamanı Ders Saat Sayısı Kalan Kontenjan Fiyat
alt yatay logo
Telif hakkı 2018 kursrehberi.net | Tüm hakları saklıdır.
Visa & MasterCard